top of page

İskele Kurulum Elemanı Seviye 3

Belgelendirme Programı

Ulusal Yeterlilik Dosyası

Programın Adı 

12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 Personel Belgelendirme Programı

Programın Amacı

​Bu program,12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3  adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 • Başvurulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

 • Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin önkoşulu sağladığına dair belgeler,

 • Belge Kullanım Sözleşmesi ıslak imzalı hali

 • Fotoğraf, (2 adet)

İskele_Kurulum.JPG
rawpixel-626041-unsplash.jpg
rawpixel-666933-unsplash.jpg

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim Periyotu

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

Sınav Ücreti ve Sınav Hakkı

Sınav ücretleri hakkında ayrıntılı bilgi  www.alembelgelendirme.com  web sayfasında verilmektedir.

Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde 2 kez tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tüm sınavlara tekrar girmesi gerekmektedir.

Belge Yenilemede Kullanılacak Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Ahşap Kalıpçı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

Belgenin Askıya Alınması / İptal Edilmesi

 

Belgenin askıya alınması aşağıdaki nedenlerle olabilir:

 

 • Belgelendirilmiş personelin Belge Kullanım Sözleşmesindeki yükümlülükleri yerine getirmemesi,

 • Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,

 • Belgelendirilmiş personelin belge kullanım şartlarına uymaması, TÜRKAK, Mesleki Yeterlilik Kurumu Logoları ve/veya ALEM MYBM belgesinin yanlış kullanılması

 

Durumlarından bir veya birkaçı tespit edilmesi sonucunda belge askıya alınır.

 • Belgelendirilen personelin belgesinin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,

 • Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,

 • Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak ALEM MYBM’ i eksik veya yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,

 • Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yapılmasına izin vermesi,

 • Belgenin geçerlilik süresi içinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili mevzuat, standart ve/veya standart yerine geçen doküman şartlarına uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği usulündeki esasların gerçekleştirilmemesi,

 • Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi

ALEM MYBM’ in belgeyi askıya alma süresi dır. Bu süre içerisinde askıya alma nedeni olan hususların çözümlenmesi beklenir.

 

Çözümlenememesi durumunda, belge geri çekilir. Belgenin geri çekilme süresi dır. Bu süre zarfında da herhangi bir düzeltme yapılmaz ise belge iptal edilir.

Belgenin İptali

 

Belgenin askıya alınması maddesinde tanımlanan hususların 6 ay içerinde düzeltilmemesi durumunda belge geri çekilir. Belgeli personele 1 ay süre verilir. Bu süre içerinde de herhangi bir düzeltici işlem başlatmayan Belgeli personelin belgesi iptal edilir.

Kapsam Genişletme (Birim Tamamlama)

 

Sınavdan kısmi başarısız olan ve/veya farklı birimde sınava girmek isteyen veya meslek kapsamında seviyesini yükseltmek isteyen adaylar, Belgelendirme Talep Formunun kapsam genişletme kısmını doldurarak Alem MYBM’ ye bildirmesi halinde kapsam genişletme hakkına sahiptir.

 

Yetkilendirilmiş başka bir Kuruluşta daha önce sınava girmiş ve yeterlilik kapsamının hepsinden ve/veya bir kısmından başarısız olmuş, Ulusal Yeterliliklerde belirtilen süre içerisinde Alem MYBM’ ye kapsam genişletme başvurusunda bulunmuş ise ALEM MYBM adaydan ve/ veya kuruluştan adayın ulusal yeterliliğe uygun olarak değerlendirmeye alındığının kanıtlarını ister.

 

ALEM MYBM sınav ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında bu kişilerin kanıtlarını da sunması halinde sınava almaktadır.

bottom of page